Chemofast ETCH Primer

Ταχύστεγνο αστάρι φωσφάτωσης ενός συστατικού, εποξειδικής βάσεως.

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Εξαιρετική πρόσφυση με ταυτόχρονη αντισκουριακή προστασία. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

Συνιστώμενες χρήσεις: Εφαρμογή σε σιδηρούχες αλλά ειδικά σε μη σιδηρούχες επιφάνειες όπως αλουμίνιο και γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Περιγραφή

Αποχρώσεις – Συσκευασία

 • Αποχρώσεις Λευκό, πράσινο, RAL 7035.
 • Συσκευασία 1 lt., 4 lt., 20 lt.

Αποθήκευση  Τα δοχεία πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά. Διατηρείτε τα δοχεία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τύπος ρητίνης Συνδυασμός τροποποιημένης εποξειδικής ρητίνης και πολυβινυλικής βουτηρόλης.
 • Ειδικό βάρος 1,06 ± 0,02 kg/l.
 • Ποσοστό στερεών κατά βάρος 45 ± 1 %.
 • Ποσοστό στερεών κατά όγκο 42 ± 1 %.
 • Ιξώδες 7,0 – 8,0 Poise (P).
 • Διαβάθμιση γυαλάδας Ματ, < 10 μονάδες @85°.
 • Πρόσφυση σε μέταλλο Κ=1 [Κ=0 εξαιρετική; Κ=5 κακή].
 • Απόδοση 12 – 15 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο με πάχος ξηρού φιλμ 20 – 25 μm.
 • Στεγνό στην αφή* 10 – 20 λεπτά.
 • Επαναβαφή* 2- 3 ώρες.
 • VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κατηγορία Β/γ “αστάρια πρόσφυσης”, τύπος Δ: 780 g/lt (2007). Το προϊόν αυτό περιέχει κατά μέγιστο 700 g/lt.

Οδηγίες χρήσης

 • Προετοιμασία επιφάνειας  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές απαλλαγμένες από  ξένες ουσίες όπως λάδια, σαθρά υλικά, παλαιά χρώματα κτλ. Σε περίπτωση σταθερής σκουριάς, προτείνεται να  χρησιμοποιηθεί το ακρυλικής βάσεως μετασχηματιστή          σκουριάς Rustkiller.
 • Εφαρμογή βαφής Εφαρμόζετε 1 λεπτή στρώση με πάχους ξηρού φιλμ 20 – 25 μm. Συστήνεται ακόμη η εφαρμογή και 1 στρώσης Chemofast Zinc Phosphate Primer για την επίτευξη μέγιστης αντισκουριακής προστασίας. Το τελικό φινίρισμα επιτυγχάνεται με 1 – 2στρώσεις Chemofast Gloss Finish. Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless. Διαλυτικό αραίωσης: Συνθετικό θίννερ Chemopel.

  Ποσοστό αραίωσης: Εφαρμογή με πινέλο, ρολό: Αραιώνεται μέχρι 20%.

Εφαρμογή με συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless: Αραιώνεται μέχρι 25 – 30%.

Ρυθμίσεις για πιστόλι αέρος: Μέγεθος ακροφυσίου (μπεκ) 1,6 – 1,8 mm. Πιέση στο ακροφύσιο 2 – 3 bar.

Οδηγίες προφύλαξης

Κίνδυνος

 • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
 • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 •  Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 •  Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
 • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • Μακριά από παιδιά.
 • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
 •  Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
 •  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 • Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, χημική σκόνη για να κατασβήσετε. Περιέχει: ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΒΟΥΤΑΝΟΛΗ, ΤΑΛΚΗ, ΞΥΛΕΝΙΟ.

Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

 1. Ανακατεύετε καλά το προϊόν πριν την χρήση.
 2. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 5°C και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως υψηλή υγρασία, βροχές, ανέμους. Η εφαρμογή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στις τελικές ιδιότητες του.
 3. Τα δοχεία να χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση, μόνο όταν είναι τελείως άδεια.
 4. Τα ανοιγμένα δοχεία, καθώς και αυτά που το περιεχόμενο τους έχει αραιωθεί με συνθετικό θίννερ, πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα.
 5. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με συνθετικό θίννερ.

    * σε συνθήκες 25°C και 65 % σχετικής υγρασίας (το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες και υγρές συνθήκες).