Chemofast Quick Drying Gloss

Ταχύστεγνο γυαλιστερό βιομηχανικό φινίρισμα.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:  Βασισμένο σε εξειδικευμένες αλκυδικές ρητίνες ταχείας σκλήρυνσης. Χαρακτηρίζεται από το γρήγορο στέγνωμα, την ισχυρή πρόσφυση και το εξαιρετικό άπλωμα δίνοντας ένα ομοιόμορφο φινίρισμα. Δεν περιέχει μόλυβδο.

Συνιστώμενες χρήσεις:  Εφαρμόζεται ως τελική βαφή σε νέες και πρώην βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες σιδεροκατασκευών, μηχανημάτων, σκαλωσιές κ.α.

Περιγραφή

Αποχρώσεις – Συσκευασία

 • Απόχρωση Λευκό, μαύρο, σε επιλεγμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου Chemopel BS4800 και σε αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL.
 • Συσκευασία 1 lt., 4 lt., 20 lt.

Αποθήκευση   Τα δοχεία πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά. Διατηρείτε τα δοχεία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τύπος ρητίνης Αλκυδική.
 • Ειδικό βάρος 0,98 – 1,15 ± 0,02 kg/l. (ανάλογα της απόχρωσης).
 • Ποσοστό στερεών κατά βάρος 50 – 60 ± 1 %.
 • Ιξώδες 7,0 – 8,0 Poise (P).
 • Διαβάθμιση γυαλάδας Γυαλιστό, 75 – 80 μονάδες @60°.
 • Πρόσφυση σε μέταλλο Κ= 0 – 1 [Κ=0 εξαιρετική; Κ=5 κακή].
 • Απόδοση 9 – 12 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
 • Στεγνό στην αφή* 20 λεπτά.
 • Επαναβαφή* 2- 3 ώρες.
 • VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Λόγο της βιομηχανικής του χρήσης, δεν εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία της Οδηγίας 2004/42/EC Π.Ο.Ε (VOC).

Οδηγίες χρήσης

 • Προετοιμασία επιφάνειας Οι σκουριασμένες επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν πολύ καλά, είτε με αμμοβολή (Sa 2,5) είτε με καλό τρίψιμο ή με μηχανικά μέσα (St 2,5). Επίσης οι επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες      από ξένες ουσίες όπως λάδια, σαθρά υλικά,  παλαιά χρώματα κτλ. Σε περίπτωση σταθερής σκουριάς, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το ακρυλικής βάσεως προϊόν Rustkiller.
 • Εφαρμογή βαφής  Εφαρμόζετε 1 ή 2 στρώσεις για καινούριες επιφάνειες και 1 στρώση για συντήρηση.

Συστήνεται η εφαρμογή 1 στρώσης αντισκουριακού ταχύστεγνου ασταριού σε καινούριες επιφάνειες, επιτυγχάνοντας μέγιστη αντισκουριακή προστασία. Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless.

Διαλυτικό αραίωσης: Συνθετικό θίννερ Chemopel.

Ποσοστό αραίωσης: Εφαρμογή με πινέλο, ρολό: Αραιώνεται μέχρι 10%. Εφαρμογή με συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless: Αραιώνεται μέχρι 15 – 20%.

Ρυθμίσεις για πιστόλι αέρος: Μέγεθος ακροφυσίου (μπεκ) 1,6 – 1,8 mm. Πίεση στο ακροφύσιο 2 – 3 bar.

 

Οδηγίες προφύλαξης

Κίνδυνος

 • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
 • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Περιέχει: 2-ΑΙΘΥΛ-ΕΞΑΝΟΪΚΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ,ΟΞΙΜΗ ΤΗΣ 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΗΣ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

 • Μακριά από παιδιά.
 • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
 • Να διατηρείται ο περιέκτης κλειστός.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό ή χημική σκόνη για να κατασβήσετε.

Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο

Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

 1. Ανακατεύετε καλά το προϊόν πριν την χρήση.
 2. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 10°C και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως υψηλή υγρασία, βροχές, ανέμους. Η εφαρμογή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στις τελικές ιδιότητες του
 3. Τα ανοιγμένα δοχεία, καθώς και αυτά που το περιεχόμενο τους έχει αραιωθεί με θίννερ, πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα.
 4. Τα δοχεία να χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση, μόνο όταν είναι τελείως άδεια.
 5. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με συνθετικό θίννερ.
 6. Κλείνετε τα δοχεία μετά από κάθε χρήση.
 7. Μην πετάτε το περιεχόμενο των δοχείων σε αποχετεύσεις.
 8. Μόνο για βιομηχανική χρήση.

* σε συνθήκες 25°C και 65 % σχετικής υγρασίας (το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες και υγρές συνθήκες)