Chemofast Quick Drying Zinc Phosphate primer

Ταχύστεγνο βιομηχανικό αντισκουριακό αστάρι.

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Περιέχει ενεργό φωσφορικό ψευδάργυρο προστατεύοντας το μέταλλο αποτελεσματικά έναντι της διάβρωσης και της σκουριάς. Η ισχυρή πρόσφυση του εμποδίζει τη βλαβερή υγρασία. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

Συνιστώμενες χρήσεις: Νέες και πρώην βαμμένες επιφάνειες σιδήρου και άλλες μεταλλικές επιφάνειες.

Περιγραφή

Αποχρώσεις – Συσκευασία

 • Απόχρωση Λευκό, γκρι, πράσινο, κίτρινο, μεσογί, τσιμεντί.
 • Συσκευασία 1 lt., 4 lt., 20 lt.

Αποθήκευση  Τα δοχεία πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά. Διατηρείτε τα δοχεία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τύπος ρητίνης   Αλκυδική ταχείας σκλήρυνσης.
 • Ειδικό βάρος 1,30 – 1,38 ± 0,02 kg/l. (ανάλογα της απόχρωσης).
 • Ποσοστό στερεών κατά βάρος 65 – 70 ± 1 %.
 • Ιξώδες 8,0 – 9,0 Poise (P).
 • Διαβάθμιση γυαλάδας Ματ, < 10 μονάδες @85°.
 • Πρόσφυση σε μέταλλο Κ= 0 – 1 [Κ=0 εξαιρετική; Κ=5 κακή].
 • Απόδοση 9 – 12 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
 • Στεγνό στην αφή* 20 λεπτά.
 • Επαναβαφή* 2- 3 ώρες.
 • VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Λόγο της βιομηχανικής του χρήσης, δεν εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία της Οδηγίας 2004/42/EC Π.Ο.Ε (VOC).

Οδηγίες χρήσης

 • Προετοιμασία επιφάνειας   Οι σκουριασμένες επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν πολύ  καλά, είτε με αμμοβολή (Sa 2,5) είτε με καλό τρίψιμο ή με  μηχανικά μέσα (St 2,5). Επίσης οι επιφάνειες πρέπει να είναι             απαλλαγμένες από ξένες ουσίες όπως λάδια, σαθρά υλικά, παλαιά χρώματα κτλ. Σε περίπτωση σταθερής σκουριάς, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το ακρυλικής βάσεως προϊόν Rustkiller και στη συνέχεια εφαρμόζεται 1 ή 2 στρώσεις  Chemofast Zinc Phosphate Primer. Μέγιστη αντισκουριακή προστασία επιτυγχάνεται                    με 2 στρώσεις με ελάχιστο πάχος  στεγνού φιλμ 100 – 150 μm. Το τελικό φινίρισμα επιτυγχάνεται με 1 ή στρώσεις Chemofast Gloss Finish ή Chemofast Hammer Finish.
 • Εφαρμογή βαφής  Εφαρμόζετε 1 ή 2 στρώσεις για καινούριες επιφάνειες και 1 στρώση για συντήρηση . Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless. Διαλυτικό αραίωσης: Συνθετικό θίννερ Chemopel.Ποσοστό αραίωσης: Εφαρμογή με πινέλο, ρολό: Αραιώνεται μέχρι 10%.Εφαρμογή με συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless: Αραιώνεται μέχρι 15%.Ρυθμίσεις για πιστόλι αέρος: Μέγεθος ακροφυσίου (μπεκ) 1,6 – 1,8 mm. Πιέση στο ακροφύσιο 2 – 3 bar.

Οδηγίες προφύλαξης

Κίνδυνος

 • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
 • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Περιέχει: ΟΞΙΜΗ ΤΗΣ 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΗΣ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

 • Μακριά από παιδιά.
 • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
 • Να διατηρείται ο περιέκτης κλειστός.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό ή χημική σκόνη για να κατασβήσετε. Περιέχει: ΞΥΛΕΝΙΟ, ΑΙΘΥΛΒΕΝΖΕΝΙΟ.

Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο

Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

 1. Ανακατεύετε καλά το προϊόν πριν την χρήση.
 2. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 10°C και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως υψηλή υγρασία, βροχές, ανέμους. Η εφαρμογή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στις τελικές ιδιότητες του
 3. Τα ανοιγμένα δοχεία, καθώς και αυτά που το περιεχόμενο τους έχει αραιωθεί με θίννερ, πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα.
 4. Τα δοχεία να χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση, μόνο όταν είναι τελείως άδεια.
 5. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με συνθετικό θίννερ.
 6. Κλείνετε τα δοχεία μετά από κάθε χρήση.
 7. Μην πετάτε το περιεχόμενο των δοχείων σε αποχετεύσεις.
 8. Μόνο για βιομηχανική χρήση.

* σε συνθήκες 25°C και 65 % σχετικής υγρασίας (το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες και υγρές συνθήκες).